چگونه آگهی الکترونیکی ثبت کنیم؟

0 21

با ادامه روند اجرای خدمات نوین الکترونیک قضایی در دادگستری ، الزام انتشار آگهی در موارد تعیین شده قانونی به صورت الکترونیک و در سامانه اینترنتی آگهی ابلاغ شد.

در تعداد زیادی از مجتمع های قضایی استان ها انتشار آگهی به صورت غیرالکترونیک و از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار کاغذی امکانپذیر نمی‌باشد اظهار کردو براساس قانون و تمهیدات صورت گرفته از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، آگهی های قضایی در سامانه آگهی الکترونیک قضایی به نشانی  agahi.adliran.ir قرار می‌گیرد.

از جمله مزایای آگهی الکترونیکی می توان به: کاهش زمان رسیدگی پرونده‌های قضایی ؛ صرفه جویی در هزینه‌ها؛ دسترسی آسان مردم به صورت متمرکز به آگهی منتشره شده؛ جلوگیری از مراجعات حضوری و صرفه جویی در وقت و هزینه تردد و شاید از همه مهم تر سرعت جریان رسیدگی و اقدامات قضایی می باشد.

ما در این مقاله ضمن ارایه راهنمای سامانه آگهی الکترونیکی مراحل گام به گام تصویری درج آگهی را برای شما شرح داده ایم.

راهنمای سامانه آگهی الکترونیکی :

قانون آیین دادرسی کیفری که در آن ۶۷۱ و ۶۷۱ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی ، موضوع موارد ۶۱نظر به ماده اشعار گردیده است ، ” در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری ، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت ماده مذکور مقرر می دارد ، در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضرورری باشد ، انجام ۲ حسابر کاربری اقدام نماید . ” همچنین تبصره آن به طریق فوق کافی و معتبر است . بر این اساس در سامانه سمپ ، پس از صدور کلیه آگهی ها در دو ساختار ” آگهی اعلامی و اگهی اوراق قضایی “، به صورت الکترونیک در سامانه ابلاغ ، سامانه آگهی و روزنامه رسمی الکترونیک به شیوه مذکور در ماده منتشر می گردد . بر این انتشار آگهی به صورت غیر الکترونیک و از طریق ،اساس از تاریخ پیاده سازی این امکان در نرم افزار سامانه مدیریت پرونده قضایی ( سمپ ) سایر روزنامه های کثیر الانتشار کاغذی ، امکان پذیر نمی باشد و مخاطبین جهت دریافت آگهی می بایست به سامانه های تعرفه شده بر اساس این راهنما مراجعه نمایند .
” اگهی ” و ” روزنامه رسمی ” آگهی مرتبط را رویت نماید . ، ” بر این اساس شخص مراجعه کننده می تواند از طریق درگاه های ” عدل ایران در این خصوص موارد زیر می بایست مورد توجه قرار گیرد :
آگهی هایی در این سامانه قابل رویت هستند که در سامانه مدیریت پرونده قضایی ( سمپ ) به صورت الکترونیک صادر شده باشند  قابلیت رویت از این طریق را نخواهند داشت . ، بر این اساس آگهی های صادره قبلی که به صورت غیر الکترونیک ثبت شده اند ، در صورت مشاهد آگهی های قانونی از شیوه صدرالذکر ( الکترونیک ) و مستند به تبصره دو آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های  رایانه ای و مخابراتی کلیه آثار قانونی مرتبط با انتشار و رویت و موائد زمانی مصرح در قوانین بر این قبیل آگهی ها نیز مترتب بوده و انتشار از این طریق کافی و معتبر می باشد . انتشار آگهی الکترونیک صرفا در خصوص موارد مندرج در قانون برای انتشار در روزنامه های کثیر الانتشار قابلیت رویت و دریافت به  شیوه الکترونیک را داشته و در خصوص مواردی که نیازمند انتشار از طریق روزنامه های محلی باشد ، به صورت سنتی و از طریق فرایند انتشار غیر الکترونیک اقدام مقتضی توسط شعبه رسیدگی کننده صورت خواهد پذیرفت . { روزنامه رسمی } صورت می پذیرد . ، انتشار آگهی الکترونیک صرفا در سامانه آگهی و روزنامه کثیر الانتشار الکترونیکی 
الف . فرایند ورود به سامانه آگهی :
مراجعه کننده پس از ورود ، در سمت چپ صفحه گزینه ” آگهی ، ” adliran.ir ” ، جهت ورود به سامانه آگهی از طریق درگاه  قضایی ” را برخواهد گزید .

 

 

در این صورت کاربر به صفحه ” سامانه آگهی الکترونیک قضایی ” هدایت خواهد شد .
” جهت ورورد به سامانه آگهی به صورت مستقیم از طریق درگاه  ” نسبت به ورود به صفحه ” سامانه آگهی agahi.adliran.ir الکترونیک قضایی ” اقدام خواهد نمود . ” مشخصات شخص منطبق با حساب کاربری پس از ثبت شناسه agahi.adliran.ir نکته : لازم به ذکر است در زمان ورود از طریق در گاه ، رمز شخصی و رمز موقت ، به صورت خودکار توسط سامانه در بخش ” آگهی ” قسمت آگهی اوراق قضایی ، مقدار دهی خواهد شد .

” جهت ورورد به سامانه آگهی از طریق حساب کاربری در سامانه ابلاغ ، کاربر از درگاه ” نسبت به ورود به eblagh.adliran.ir صفحه ” سامانه آگهی ” اقدام خواهد نمود . در این صورت نیز اطلاعات شخص منطبق با حساب کاربری در قسمت ” آگهی اوراق قضایی مقدار دهی ” خواهد شد . با انتخاب گزینه ” سامانه آگهی الکترونیک قضایی www.rrk.ir کاربر می تواند از طریق مراجعه به سامانه روزنامه رسمی در درگاه  ” در بخش “پیوند ها” به سامانه آگهی ورود یافته و بر اساس شرایط مندرج در این شیوه نامه نسبت به جستجوی آگهی اقدام نماید .

 

آگهی اوراق قضایی ، آگهی { ، در صورت ورود به هریک از چهار شیوه مذکور صفحه “سامانه آگهی الکترونیک قضایی” مشتمل بر سه گزینه اعلامی و ورود با شناسه و رمز ثنا } در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت .

ب. آگهی اوراق قضایی :
مقدمه :
ابلاغ وقت رسیدگی ، تصمیم نهایی ، اجراییه ، اخطار انجام مهلت جهت انجام ، در این بخش کلیه ابلاغیه های مرتبط با اوراق قضایی از قبیل کار و موارد مرتبط دیگر ( مجزا از موضوعات آگهی اعلامی که در بخش { ج } این راهنما تشریح می گردد ) ، که شعبه نسبت به صدور ابلاغیه اقدام و مخاطب آن مجهول المکان می باشد ، قابل مشاهده و پیگیری است . بر این اساس ابلاغیه مذکور می بایست به شیوه معمول صدور با توجه به اینکه به علت عدم وجود ، ابلاغیه در سامانه سمپ صادر شود . در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و انتخاب گزینه مرتبط آدرس قابلیت ابلاغ به شیوه متداول بیان شده در قانون آیین دادرسی مدنی و ابلاغ الکترونیک به حساب کاربری مخاطب به علت عدم ثبت نام در سامانه ثنا مستند به آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی وجود ندارد ، ابلاغ به صورت انتشار آگهی ، مستند به ماده آیین نامه مذکور صورت می پذیرد . بر این اساس در صورتی که مخاطبی در سامانه ثنا ثبت نام ننموده و حساب کاربری را دریافت نکرده ۶۱ گزینه ” مجهول المکان ” برای وی انتخاب ، اگر به عنوان طرف پرونده در سمپ ثبت و و آدرس از وی در بخش نشانی درج نگردد ،باشد خواهد شد ، این امر منجر به امکان ابلاغ از طریق آگهی برای آن سمت خواهد بود .
تشریح فرایند رویت آگهی اوراق قضایی :
” تکمیل شش قلم اطلاعاتی که با گزینه { * } مشخص شده است در بخش ، جهت رویت ابلاغیه های صادره مرتبط با مخاطب از این طریق آگهی اوراق قضایی ” . اجباری می باشد .

چطور یک مشاور حقوقی کسب و کار پیدا کنیم؟

نکته : لازم به ذکر است رویت فهرست ابلاغیه های صادره بر اساس داده های ابرازی در بخش های شش گانه در خصوص افرادی که در سامانه ثنا ثبت نام نموده اند ، امکان پذیر می باشد . در صورت نیاز به رویت محتوای ابلاغیه ، مراجعه کننده به سامانه ، می بایست نخست در سامانه ثنا ثبت نام نماید تا امکان رویت متن آگهی انتخابی برای وی فراهم گردد .

تابعیت ایرانی

شماره ملی : مراجعه کننده به سامانه می بایست شماره ملی خودر را به صورت کامل وارد نماید . در این صورت سامانه نسبت به سنجش اعتبار شماره ملی پس از ورود پنج قلم اطلاعاتی دیگر از طریق { سامانه ثبت احوال } ، اقدام خواهد نمود . لازم به ذکر ثبت کد ملی در این مرحله صرفا برای بررسی صحت اطلاعات ارائه شده می باشد
تاریخ تولد : در این بخش متقاضی تاریخ تولد خودر را از طریق تقویم موجود در کنار این بخش و یا به صورت تایپی و کامل قید خواهد نمود ۶۶۱۲/۲۲/۲۲. به عنوان مثال :
تابعیت غیرایرانی

نام : در این بخش کاربر نسبت به ثبت نام خود اقدام خواهد نمود . همانگونه که در این صفحه در سامانه به صورت هشدار درج گردیده است ” جستجو بر اساس بخش اول نام و نام خانوادگی نیز امکان پذیر است .” در صورتی که مراجعه کننده بخش اول نام خود را قید نموده و این بخش سامانه آگهی های ، اول نام منطبق با نام وی در اطلاعات ثبت شده در ثبت احوال بر اساس کد ملی ایشان باشد ، در صورت تطبیق سایر اقلام مشابه صادره مرتبط با آن مقدار از نام را که وارد شده تعرفه خواهد نمود .
نام خانوادگی : در این بخش متقاضی دریافت آگهی ، نام خانوادگی خود را وارد خواهد نمود . همانگونه که در توضیحات بخش نام نیز اشاره با اطلاعات ثبت شده مرتبط با کدملی ، در صورت وجود آگهی قانونی منطبق ، ) % ۱۲گردید در صورت انطباق بخشی از نام خانوادگی متقاضی ( با آن بخش از اطلاعات ارائه شده ، فهرست موارد آگهی در اختیار متقاضی دریافت قرار خواهد گرفت . به عنوان مثال ، در صورتی که شخصی در بخش نام خانوادگی { فر } را درج نماید ، سامانه نسبت به جستجوی اطلاعات در بخش آگهی ، با نام امیرعلی فرهادی ، با ثبت کد ملی خود اوراق قضایی بر اساس اقلام ارائه شده ، { فر } اقدام می نماید . بر این اساس آگهی های دریافتی در سامانه مرتبط با نام های مشابه با عنوان
اعلامی نیز به وی اطلاع رسانی خواهد شد ، متقاضی در صورت انطباق می تواند نسبت به مشاهده آگهی جستجو شده پس از ثبت نام در{ سامانه ثنا } ، اقدام نماید .
تاریخ صدور از / تاریخ صدور تا : در این بخش متقاضی دریافت آگهی محدوده تاریخی را که می خواهد اگهی های صادره شده به نام خود و یا اسامی مشابه نزدیک را دریافت نماید را رویت کند ، وارد خواهد نمود . در این صورت تمامی آگهی های مرتبط با شاخص های چهار گانه ارائه شده در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت .
نکته : نظر به حجم بالای آگهی ها از انواع مختلف کاربرمی بایست نسبت به تخصیص حداقلمحدوده زمانی ( ترجیحا محدوده یک ماهه ) اقدام نموده تا اطلاعات مورد نیاز با سرعت بیشتری قابل ارائه باشد . لازم به ذکر است در سامانه نیز این محدوده زمانی به صورت پیش فرض ” یک ماه ” قید گردیده که توسط کاربر قابل تغییر می باشد .
بازیابی اطلاعات : پس از تکمیل شش قلم اطلاعاتی اجباری که با گزینه { * } مشخص شده است ، جهت دریافت ردیف های مورد نیاز سامانه نسبت به جستجوی اطلاعات بر اساس اقلام اعلامی اقدام می نماید و ردیف های دریافتی را به کاربر تعرفه می نماید . در این صورت جدولی مشتمل بر اطلاعات ، { شماره ابلاغیه / شماره پرونده / موضوع / مخاطب / تاریخ / مشاهده } در خصوص هر ابلاغیه به نمایش در خواهد آمد که کاربر می تواند تخصیص ابلاغیه به خودر را مورد سنجش قرار دهد .

مشاهده ردیف های مورد نیاز :
در صورتی که ردیفی از ابلاغیه های دریافتی بر اساس تشخیص متقاضی مرتبط با وی باشد و یا نیاز به رویت متن ابلاغیه داشته باشد ، می بایست جهت رویت در کنار هر ردیف مورد نظر گزینه ” مشاهده ” را انتخاب نماید .

جهت ورود به سامانه ابلاغ الکترونیک و ثبت { شماره ملی و رمز شخصی ، } در این صورت متقاضی بعد از تایید به صفحه ورود { سامانه ثنا }منطبق با اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا و سپس در صفحه دوم رمز موقت به شرح زیر هدایت می گردد .

در صفحه نخست ” ورود به مرحله اول ” کاربر نسبت به ثبت دو گزینه اجباری { شماره ملی و رمز شخصی } اقدام خواهد نمود . سپس گزینه مرحله بعد را انتخاب خواهد نمود .

مرحله دوم ” هدایت خواهد شد . – با این انتخاب به صفحه بعد ” ورود به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی

در این بخش کاربر نسبت به ثبت رمز موقت که از طریق پیامک به تلفن همراه تعریف شده در زمان ثبت نام در سامانه ثنا و یا در صورت ثبت پست الکترونیک در سامانه مذکور به نشانی پست الکترونیک ایشان نیز به صورت توام ارسال خواهد شد ، اقدام می نماید . سپس گزینه ورود را انتخاب خواهد نمود . در صورتی که مخاطب بخواهد به صفحه قبلی بازگردد . گزینه ” مرحله قبل ” را انتخاب می نماید .
در صورت فراموشی رمز موقت ” با انتخاب گزینه { رمز موقت خود را فراموش کرده ام . ارسال مجدد رمز موقت } رمز مذکور به تلفن همراه و در صورت ثبت پست الکترونیک ، به نشانی الکترونیک ثبت شده در (ثنا ) نیز ارسال خواهد شد .
حساب کاربری خود منتقل می گردد و در بخش آگهی حساب کاربری امکان مشاهده متن ،پس از ورود رمز موقت ، کاربر به صفحه شخصی آگهی انتخابی را خواهد داشت . همچنین با انتخاب گزینه چاپ ابلاغیه در زیر متن ابلاغیه ، امکان چاپ نیز برای کاربر فراهم می باشد .

امکان تخصیص آگهی اوراق قضایی مشاهده شده توسط شعبه صادر کننده ابلاغیه به مشاهده کننده :
در صورت مشاهده ابلاغیه توسط حساب کاربری شخص مشاهده کننده ، اطلاعات شخص مشاهده کننده به اطلاع شعبه صادر کننده آگهی خواهد رسید و در بخش مرتبط با نتیجه ابلاغ اطلاع رسانی صورت می پذیرد . در این صورت کاربر شعبه می تواند با انطباق اطلاعات شخص مشاهده کننده به ابلاغیه آن را به شخص مورد نظر تخصیص و آثار قانونی مرتبط با امر ابلاغ را به مخاطب مورد نظر مترتب نماید .
نکات مهم : جستجوی آگهی اوراق قضایی بر اساس شرایط پیش گفته نیازمند ثبت نام در سامانه ثنا نمی باشد . در صورت نیاز به  مشاهده ابلاغیه و انتخاب کلید ” مشاهده “، متقاضی در صورتی می تواند متن ابلاغیه را دریافت و از آن چاپ تهیه آیین نامه نحوه استفاده از ۱۱ و ۱۱ ، ۱۱نماید که ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام نموده باشد . بر این اساس و نظر به ماده سامانه های رایانه ای و مخابراتی ، شخص می بایست ابتدا در سامانه ثنا ، ثبت نام و سپس امکان مشاهده متن اوراق قضایی ( ابلاغیه ها ) را داشته باشد . نظر به انتشار الکترونیک آگهی اوراق قضایی ، انتشار در خصوص این ابلاغیه ها صرفا از این شیوه امکان پذیر بوده و اقدام موازی به  آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی ممنوع می باشد . ۴صورت غیر الکترونیک بر اساس ماده

ج. آگهی اعلامی :
این بخش از ” سامانه آگهی الکترونیک قضایی “در خصوص ” آگهی های اعلامی “که مرتبط با مخاطب خاص صادر نگردیده است موضوعات آگهی مانند ، قابلیت رویت را خواهد داشت . لازم به ذکر است همانگونه که در توضیحات بخش “آگهی اوراق قضایی “اشاره شد اگهی وقت رسیدگی ، ابلاغ دادخواست و ضمائم ، قرارتامین خواسته ، وصول نظریه کارشناسی و اجرائیه که به صورت صدور ابلاغیه انتشار می ، یابد ، از طریق فرم ” آگهی اوراق قضایی ” به صورت الکترونیکی منتشر می شوند . نظر به کافی و معتبر بودن انتشار آگهی در یکی از روزنامه ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی و با توجه به ایجاد سامانه آگهی ها ۶۱ های کثیرالانتشارالکترونیکی بر اساس ماده و همچنین درج آنها در روزنامه رسمی الکترونیکی ، کلیه آگهی های اعلامی صادره نیز از طریق این فرم به صورت الکترونیکی انتشار می بابد . براین اساس صدور آگهی از فرم مذکور صرفا به صورت مکانیزه امکان پذیر می باشد .

موضوعات آگهی قابل مشاهده در این بخش که از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی ( سمپ ) صادر گردیده است به شرح زیر می باشد :
قانون امورحسبی ( موت فرضی )۶۱۱ قانون مدنی و ماده ۶۲۲۶.موضوع ماده ۶
قانون امورحسبی ( انحصار وراثت )۶۱۶.موضوع ماده ۲
قانون امور حسبی ( تحریرترکه )۲۶۲. موضوع ماده ۶
قانون آیین دادرسی مدنی ( تحریرترکه )۷۶. موضوع ماه ۴
قانون اجرای احکام مدنی ( مزایده ) ۶۶۱. موضوع ماده ۱
قانون تجارت ۶۲۴. آگهی موضوع ماده ۱
. کشف جسد مجهول الهویه ۷

جهت رویت ابلاغیه های اعلامی در ” سامانه آگهی الکترونیک قضایی ” گزینه ” آگهی اعلامی ” را برخواهیم گزید .

این بخش مشتمل بر چهار قلم اطلاعاتی است که سه قلم با گزینه { * } در کنار هر ردیف مشخص شده است که بیانگر اجباری بودن تکمیل انها جهت ارائه آگهی های مورد نیاز می باشد .
شماره مذکور رادر اختیار داشته ، شماره آگهی : هر اگهی اعلامی الکترونیک دارای یک شماره آگهی می باشد . در صورتی که متقاضی رویت باشد . در این بخش آن را درج می نماید . ( ثبت اطلاعات این قلم اطلاعاتی اجباری نیست و در صورت در اختیار بودن شماره توسط متقاضی برای یافتن سریع آگهی مورد نیاز استفاده می گردد )
موضوع اگهی: در این بخش کاربر موضوع اگهی مود نیاز خود را از فهرست اقلام هفت گانه ارائه شده در این راهنما انتخاب و به صورت دقیق تایپ خواهد نمود.
تاریخ صدور از / تاریخ صدور تا ( اجباری ) : در این بخش متقاضی دریافت آگهی محدوده تاریخی را که می خواهد اگهی های صادره شده به وارد خواهد می نماید . در این صورت تمامی آگهی های مرتبط با شاخص ،نام خود و یا اسامی مشابه نزدیک را دریافت نماید را رویت کند های چهار گانه ارائه شده در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت .
بازیابی اطلاعات : پس از تکمیل سه قلم اطلاعاتی اجباری که با گزینه { * } مشخص شده است ، جهت دریافت ردیف های مورد نیاز سامانه نسبت به جستجوی اطلاعات بر اساس اقلام اعلامی اقدام می نماید و ردیف های دریافتی را به کاربر تعرفه می نماید . در این صورت جدولی مشتمل بر اطلاعات ، { شماره ابلاغیه / شماره پرونده / موضوع / مخاطب / تاریخ / مشاهده } در خصوص هر آگهی به نمایش در خواهد آمد که کاربر می تواند نسبت ارتیاط آگهی به خود را سنجش نماید .در صورت نیاز به چاپ آگهی اعلامی ، این امکان نیز در اختیار کاربر قرار دارد .

نکات مهم در خصوص آگهی الکترونیکی

  1. در خصوص مشاهده آگهی اعلامی نیازی ثبت نام در سامانه ثنا نمی باشد
  2. مشاهده آگهی اعلامی آثار قانونی از منظر تخصیص آگهی به مخاطب با توجه به ماهیئت این قبیل آگهی ها ایجاد نمی نماید . در  صورت تخصیص آگهی به مشاهده کننده بر اساس تشخیص مخاطب ، مشار الیه می تواند نسبت به پیگری و هرگونه مقتضی دیگر اقدام نماید .
  3. نظر به آنکه در مورادی با توجه به موضوع آگهی و بیان قانون نیاز به انتشار بیش از یکبار وجود دارد . شعبه صادر کننده آگهی نسبت به انتشار برای دفعات بعدی در سامانه آگهی و روزنامه کثیر الانتشار الکترونیک از اقدام می نماید . بر این اساس مشاهده کننده در صورت انتخاب { تاریخ صدور از / تاریخ صدور تا } امکان مشاهده آگهی برای نوبت های بعدی را نیز خواهد داشت .

 

(منبع : سایت عدل ایرانسامانه آگهی الکترونیک قضایی)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.