یکی از موضوعات حقوقی که مطمئناً در ابعاد مختلف زندگی شما، مخصوصا کسب و کار با آن روبرو و درگیر خواهید بود ، بحث قرارداد ها است. از این جهت با اطمینان می گویم درگیر هستید که نمی توان کاسب، مدیر یا فرد شاغلی فرض کرد که یک بار هم تجربه قرارگرفتن در فضای قراردادی را نداشته باشد.

 • یکی از قراردادهای درگیر که تمام افراد متاهل اون رو تجربه کردن، قرار گرفتن در کرسی طرف قرارداد عقد ازدواج به عنوان زوج یا زوجه است. سند نکاحیه به عنوان قرارداد و فراتر از آن سند رسمی است که دو طرف با توافق و رضا حاضر به امضاء و تعیین شرایط آن می شوند.

 • قرارداد خرید و یا رهن خانه یا محل کار

 • و…

سوال

 1. آیا درهنگام  امضاء قرارداد، با اصول کلی قراردادها  آشنا بوده اید؟

 2. آیا قبل از امضاء قرارداد ، متن، بند ها و مواد آن قرارداد را مطالعه کرده اید؟

 3. چند نفر شما قبلا قراردادی را امضاء کرده اید، که مفهوم تعدادی از کلمات و عبارات آن را متوجه نشده  و یا روتون نشده بپرسید و یا به نظرتون کم اهمیت اومده بوده.

قبل از پاسخ به سوال اصلی این مقاله ، “اینکه اصلا چرا باید قرارداد تنظیم کنیم؟ “به شما پیشنهاد می کنم همین حالا این گزارش را حتما مطالعه کنید.گزارش جلسه دوم کارگاه ” آشنایی با اصطلاحات پر کاربرد حقوقی در کسب و کار”

به نظرتون اصلا چرا باید قرارداد تنظیم کنیم؟

ما انسان ها معمولا برای اینکه دلیل موجه و قابل قبولی برای انجام کارهامون پیدا کنیم ، میریم سراغ فواید و مزایای انجام آن کار.

فواید نوشتن یک قرارداد:

 •  پیشگیری از هرگونه اختلاف احتمالی و دعوا در آینده به عنوان اصلی ترین نتیجه انعقاد قرارداد ها می باشد که منجر  به هدر نرفتن هزینه های مالی و سرمایه ایی می شود.

 • افزایش بهره وری و کیفیـت کارتـان . زیرا شما در قرارداد به کم و کیف کار و نوع خواسـته هایتـان بـه طـور شـفاف اشاره اشاره می کنید و در قرارداد سعس بر آن است که هیچ خواسته شما مبهم نماند . بنـابراین بـا ایـن توافقـات انجام شده در ابتدای کار پیش بینی بر این است که تا انتها به مشکل بر نخورید.

 • سومین مزیت نوشتن قرارداد، حفظ روابط کـاری و اقتصـادی بـه طـور مسـتمر است .با بستن قرارداد سوءتفاهم کمتری بین طرفین بوجود می آیـد و ایـن موضـوع به استمرار روابط اقتصادی و کاری بین دو طـرف بسیار کمـک مـی کنـد .

 • نوشتن قرارداد از هدررفتن وقت، از بین رفـتن حـق و حقـوق دو طـرف و حواشـی روابط به شدت جلوگیری میکند.

 • بهتر است با آوردن همه قول و قرارهای خود بر روی کاغذ و مکتوب کردن آن، از همان ابتدا ضرر و زیان را به حداقل برسانیم. هیچگونه اعتمادی به حضور ذهن و قدرت یادآوری دیگران نداشته باشید و ریز توافقات خود را یاداشت نمایید، چرا که ممکن است شرایطی پیش آید که نتوانید یا نخواهید، توافقات صورت گرفته را بیاد بیاورید یا بنا به دلایلی بخواهید مطالب و موارد مطرح شده در مورد قرارداد را بعدا به عنوان دلیل یا مدرکی ارائه نمایید(فایده مستند سازی).

 • در همین لحظه پرونده های قضایی زیادی در کل دادگاه ها و دادسراهای ایران در حـال بررسـی و پیگیری است. افراد زیادی که به تنهایی یا به همراه وکلایشان در حـال مـذاکره و فعالیـت دراین خصوص می باشند و بالطبع میلیونها تومان از سـرمایه افـراد درگیـر روشـن شدن وضعیت پرونده ها و پرداخت حق الوکاله و مشاوره ی وکلا است، به نحوی کـه نه هزینه های پرداختی، نه وقت صرف شده و نه هزینه هـای روحـی و روانـی کـه از طرفین پرونده صرف می شود قابل ارزیابی مالی نمی باشد. اما شـما بـا کسب مهارت در خصوص قرارداد نویسی به راحتی می توانید جزء این دسته نباشید.

قرارداد صحیح، پیشـگیری است که ما را بی نیاز از هزینه های گزاف بعد از آن می کند.

حالا که با لزوم بستن قراداد آشنا شدیم گام بعدی چیست؟

گام بعدی: یاد گرفتن مهارت قرارداد نویسی است.

فایده یاد گرفتن مهارت قرارداد نویسی، آشـنایی بـا اصـول قراردادنویسی و تنظیم قراردادی مطلوب است، باعث می شود ما روابط مستحکم و پایدارتری را با طرفین قراردادی و یا شرکای تجاری خودمون در آینده داشته باشید.

درد دل کوچک

افراد بسیاری را دیده ام که در مواقع لزوم از قرارداد های پیش فرض یا به اصطلاح تیپ قراردادی استفاده می کنند ، اما آیا این قرارداد پیش فرض می تواند تامین کننده و در برگیرنده تمام شرایط خاص شما و موضوع قراردادتان باشد ،ساده تر بگویم  که واقعا وقتـی یـک قرارداد کارآمد است که دقیقاً برای همان شرایط و موقعیت خاص ما تنظیم شـده باشد، و اینکه طرفین قرارداد و یا تنظیم کننده های آن بر شرایط کلی توافق و قرارداد و موضوع آن اشرافیت دقیق دارند، به اضافه اینکه تنظیم کننده قرارداد، دقیقاً شرایطی را که به نفع یا ضرر اوست را می داند و همچنین در جریان بندها و قسمتهایی که بیش از حـد او را متعهد و ملزم میکند، می شود، به راستی قراردادهای پیش فرض به جریـان قراردادنویسـی بـین طـرفین آسـیب جـدی وارد می کنند، به شکلی که در بیشتر معاملات نسـبتاً کوچـک دو طـرف معاملـه ، عطـای نوشتن قرارداد را به لقای آن میبخشند و از خیر نوشتن قرارداد میگذرند.(موضوعی که ان شااله در مقاله بعدی به آن خواهیم پرداخت)

من به شما خواهم گفت که ، زمانی که شما نویسنده قراردادتـان هسـتید ، از چـه منافعی میتوانید استفاده کنید. یا زمانی که ناچار هستید بندهایی در قرارداد اضافه کنید، چگونه آن را بدون طولانی کردن، مختصر و مفید بنویسید.

بالطبع زمانی کـه شما قراردادی را می نویسید، عموماً می توانید از این موقعیت استفاده کرده روال قراردادنویسی خود را در این قرارداد در نظر داشته باشید به نحوی که اجازه ندهید در آینده حقی از شما به دلیل نقصان در قرارداد، زایل گردد.

مسلماً بین کسی که صاحب فن است و قرارداد می نویسد، با کسی که قرارداد را امضا میکنـد، تفـاوت وجـود دارد . البتـه ، منظور ما سوءاستفاده از این توانایی در تنظیم قرارداد نیست، بلکه منظور ما نوشتن بندهایی است که به شما آسیب نرساند و تضمین بیشتری داشته باشد.

و برای کسب مهارت بیشتر و آشنایی با روال قرارداد نویسی ، به شما پیشنهاد می کنم از فیلم کارگاه های قرارداد نویسی ما که به زودی در سایت قرار خواهد گرفت بازدید کنید.