در کارگاه تخصصی قرارداد نویسی آشنا خواهیم شد با :

  • مفهوم قراداد و تفاوت آن با قول و قرار
  • شرایط صحت یک قرارداد 
  • اجزاء یک قرارداد 
  • و ده ها نکته کاربردی برای اعتبار یک قرارداد photo_2017-02-24_21-07-07