جلسه سوم  کارگاه ” آشنایی با اصطلاحات پر کاربرد حقوقی در کسب کار” با موضوع قرارداد نویسی در چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه در دفتر حقوقی برگزار می گردد.

و اما در این کارگاه به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت:

سرفصل های این کارگاه:

قرارداد نویسی

  1. شرایط شکلی یک قرارداد
  2. عنوان قرارداد
  3. ارکان متن یک قرارداد
  • طرفین قرارداد
  • موضوع قرارداد
  • مبلغ قرارداد
  • شروط ضمن عقد

۴. قانون حاکم بر قراردادها

۵. بار اثبات در قرارداد

۶. نکات حقوقی عمومی و شکلی

ثبت نام از طریق لینک:https://evnd.co/Ga0Bp