دوستان و همراهان عزیز 

کتاب الکترونیکی ” ابزارهای حقوقی در کسب و کارهای نو ” بصورت رایگان در سایت کتاب سبز قرارداده شده است.

برای دانلود آن فقط کافی است به آدرس http://ketabesabz.com/book/30014/مراجعه فرمایید .