به یاری ایزد منان جلسه دوم کارگاه “آشنایی با اصطلاحات پر کاربرد حقوقی در کسب وکار” چهارشنبه بیست و چهارم خرداد ماه برگزار شد.

در این گزارش قصد داریم مروری کلی بر مطالب و حاشیه‌های این جلسه داشته باشیم.

سرفصل های مطرح شده در این جلسه:

Picture1

check_mark-2قول

 

check_mark-2تعریف عقد=قرارداد=معامله

  • مستفاد از ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از “عقد عبارت از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد”.پس عقد باید دو صفت را داشته باشد:-در اثر توافق دو یا چند نفر به وجود آید.در عالم حقوق عملی که با اراده یک نفر واقع بشه را عقد نمی تونیم بگیم.-منظور از آن ایجاد تعهد باشد.یعنی با هم توافق کنند یک چیز جدید را ایجاد کنند.گاه افراد باهم توافق می کنند ، توافقات قبلی یا اختلافات قبلی را حل و فصل کنند این را نمی شود به معنای عقد در نظر گرفت.Picture2

check_mark-2اصل آزادی قراردادها یا حاکمیت اراده

  • ماده ۱۰ قانون مدنی ” قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن ها را منعقد نمده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

check_mark-2اصل نسبی بودن قراردادها

قرادادها نسبت به کسانی که آن ها را منعقد کرده اند نافذ است( دارای اعتبار است-)یعنی همه آثار قرارداد اعم از حق و تکلیف فقط نسبت به طرفین قرارداد حاکم است. هیچ قراردادی نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث نفع یا ضرری داشته باشد.( منظور از ثالث ، اشخاصی هستند که در انعقاد قراداد مشارکت نداشته باشند.-همون سوم شخص)البته این اصل چند استثناء دارد

check_mark-2قانون مدنی ایران در دو بخش به موضوع قراردادها می پردازه

  • ۱-بخش اول-  قواعد عمومی قراردادها – یعنی اصولی که باید در تمام قراردادها صرف نظر از نوع قرارداد باید رعایت شود –ایجاد قرارداد-شرایط قرارداد و یا انحلال یک قرارداد
  • ۲-بخش دوم – انواع قراردادها  –با در نظر گرفتن نوع خاص قرارداد ، به شرایط و آثار و احکام قراردادها خواهد پرداخت- قرارداد اجاره -قرارداد بیع( فروش)-قرارداد رهن –وکالت-شرکت-که در قانون تحت عنوان عقود معین از آنها در حقوق صحبت می شود.

check_mark-2 شرایط صحت یک قرارداد :

به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی ” برای صحت هر معامله ای شرایط ذیل اساسی است: قصد و رضای طرفین-اهلیت طرفیت-موضوع معین که موردمعامله باشد-مشروعیت جهت معامله.” در اثر فقدان این شرایط عقد ممکن است باطل یا غیر نافذ باشد

Picture3

 check_mark-2طرفین قرارداد

طرفین قرارداد= حداقل دونفر یعنی یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر

۱-شخص حقیقی۲-شخص حقوقی

 

 

check_mark-2موضوع قرارداد

  • برای اینکه معامله ای درست باشد مورد معامله یا موضوع معامله باید :
  • هنگام معامله موجود باشد یا شرایط موجود بودن آن در آینده قابل تصور و قابل پیش بینی باشد.
  • قابل نقل و انتقال باشد –مال وقفی قابل نقل وانتقال نیست، جز در مورد استثناء-خرید و فروش اسلحه و موارد مخدر ممنون است.
  • مورد معامله بایدمعلوم و معین باشد-مگر در مواردی که اطلاعات کم در مورد موضوع معامله کافی باشد و نیاز به توصیف شرایط و اوصاف بیشتر نباشد.
  • تسلیم مورد معامله مقدور باشد.
  • مورد معامله باید در مالکیت طرف معامله باشد یا اختیار واگذاری آن را داشته باشد.

و…

“به زودی فایل ویدیویی این جلسه روی سایت قرار خواهد گرفت”