مرور رده

مذاکره

در دست داشتن فرم اطلاعاتی قبل از ورود به مذاکره

در دست داشتن فرم اطلاعاتی: با گردآوری اطلاعات مفید و ارزشمند از طرف مذاکره می توانید قبل از شروع جلسه خود را یک گام جلوتر قرار دهید. اطلاعات کاربردی از طرف مذاکره و مواضع و اولویت های او می تواند افق دیدی برای ما ترسیم کند که با آن…

توافق نامه رازداری

توافقنامه رازداری توافقنامه رازداری یا قرارداد رازداری از اطلاعات حرفه ای و یا ایده کارآفرینان از ابتدایی ترین قراردادهایی است که ممکن است در مسیر کسب و کار نو یا تشکیل تیم استارتاپی خود با آن روبرو شوید. قراردادی که به منظور حفظ ارزش…

تحلیل مذاکره با هر یک از شخصیت های mbti

مذاکره با شخصیت های مختلف:همه ما طی روز در محیط های مختلفی که قرار می گیریم با شخصيت هاي گوناگوني برخورد مي کنيم ، گفتگوی کوتاه احوال پرسی با همسایه در راهرو مجتمع ، تقاضای خرید از سوپر مارکت محل، صحبت های متداول با همکاران در محل کار،…

قبل از جلسه مذاکره ،مختصات عملکرد خود را ترسیم کنید

مختصات جلسه مذاکره خود را ترسیم کنیدبرای نمایش هندسی هر نقطه، دو خط عمود برهم را، که محور مختصات X(خُفت یا آبسیس) و محور مختصات Y( رُست) نامیده میشوند، رسم میکنند و از محل تقاطع این دو محور، که مبدأ مختصات نام دارد،موقعیت نقاط را نسبت…