تاریخ شروع

6:00 ب.ظ

چهارشنبه - 1401/02/14

تاریخ پایان

5:00 ب.ظ

چهارشنبه - 1401/02/14

آدرس

ایسمینار