سفته چیست؟

 

تعریف سفته: سفته در واقع نوعی قرض محسوب می شود. یک سند تجارتی است با برگه چاپی مخصوص که به موجب آن امضاء کننده (یا کسی که نام او روی سفته درج شده است ) تعهد می کند در تاریخ مندرج در سفته در زمان مطالبه، مبلغ ذکر شده را کارسازی نماید ( اسم دیگر سفته فته طلب است) ماده ۳۰۷ قانون تجارت.
-مشخصات و نحوه تنظیم سفته در اعتبار بخشیدن به سفته خیلی مهم است.
مشخصات ظاهری و مندرجات یک سفته:( ماده ۳۰۸ قانون تجارت)
۱) مبلغ حتما باید به حروف نوشته شود.
۲) مبلغی که می نویسیم نباید از مبلغ چاپ شده (مبلغ اسمی سفته) روی سفته نباید بیشتر باشد.
۳) قسمت گیرنده بهتر است پر شود ولی حتما لازم نیست نام شخص خاصی روی سفته نوشته شود( سفته می تواند در وجه حامل یا به حواله کرد یا بدون گیرنده تنظیم شود)
۴) تاریخ پرداخت مبلغ
نکته: در صورتیکه در سفته تاریخ ذکر نگردد، آن سفته به عنوان یک سند تجاری حال محسوب می گردد(یعنی هر زمان دارنده آن مبلغ آن را مطالبه کند، باید از سوی امضاء کننده پرداخت گردد)
۵) نوشتن نام خانوادگی و مشخصات امضاءکننده و اقامتگاه او

نکته : نوشتن نام کامل صادرکننده و اقامتگاه او از این جهت اهمیت دارد که برای مطالبه آن بتوانیم در آدرس مشخص و واقعی و ثابتی او را پیدا کنیم، به همین خاطر در ذکر آدرس درست و واقعی محل زندگی یا محل کار یا دفتر و شرکت دقت نمایید.

سوال : اگر در هنگام نوشتن سفته هریک از مشخصات ظاهری و مندجات فوق رعایت نگردد یا فراموش شود، چه باید کرد؟
آن سفته دیگر یک سند تجاری محسوب نمی گردد و فقط یک سند عادی ( یک برگ نوشته مثل یک رسید ) محسوب می گردد.
نکته : گاه از سفته به عنوان وثیقه حسن انجام کار و یا ضمانت کار و یا انجام تعهدی استفاده می گردد تا در صورت سوء انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد، دارنده آن بتواند مبلغ سفته را از امضاء کننده و یا ضامنین آن وصول کند.
نکته :کسی که سفته به نام او پر می شود و کسانی که پشت سفته را امضاء می کنند به عنوان ضامن، همگی در مقابل دارنده سفته تواما(تضامنی ) مسؤلیت پرداخت تمام مبلغ سفته را دارند.
نکته : اگر سفته به نام ما صادر می شود، بهتر از برای اطمینان بیشتر، از امضاء کننده بخواهیم ضامن معرفی کند و ضامن یا ضامن ها پشت سفته را امضاء کنند.

سوال : سفته را از کجا می توانیم تهیه کنیم؟ بهتر از سفته را از محل معتبر یعنی شعب بانک ملی تهیه کنیم زیرا هم از جعلی نبودن آن مطمئن می شویم و هم اینکه به قیمت مناسب آن را می توانیم تهیه کنیم.اما به جزء بانک، دکه های روزنامه فروشی و یا بسیاری از دستفروشان در بازار هم سفته را می فروشند.
سوال: اگر در تاریخی که روی سفته درج شده به امضاء کننده آن مراجعه کردیم اما مبلغ را پرداخت نکرد چه کاری باید انجام دهیم ؟
۱-اگر دارنده سفته هستیم باید تا ده روز از تاریخ سر رسید، سفته را باید واخواست بزنیم یعنی باید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و اعتراض عدم پرداخت پر کنیم و بعد از تظیم واخواست نامه و ضمیمه کردن مدارک مورد درخواست و زدن تمبر و پرداخت هزینه آن به دادگاه تحویل بدهیم تا از طریق مامور اجرا به امضاء کننده سفته ابلاغ شود و تا مدت یک سال فرصت داریم علیه امضاء کننده سفته در ایران اقامه دعوی کنیم.
۲-از طریق مراجعه به دادگاه عمومی حقوقی و ثبت دادخواست مطالبه وجه سفته علیه امضاء کننده سفته طرح دعوی کنیم ، در صورتی که حکم محکومیت قطعی صادر شد می توانیم از اموال او تا مبلغ سفته و خسارات تاخیر تادیه برداشت کنیم و اگر مالی نداشت تقاضای بازداشت آن شخص را بخواهیم.

سوال: برای طرح دعوی در مورد سفته به کدام دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنیم؟
مثلا خانم عسگری( به عنوان فروشنده ) با آقای عسگری (به عنوان خریدار و امضاء کننده سفته) که ساکن مازندران است در تهران قراردادی را منعقد می کنند که طی آن کالایی در استان البرز تحویل گردد ولی پس از مدتی خریدار از پرداخت وجه سفته ها خودداری کرده و فروشنده ناچار به طرح دعوی شده است .
۱-دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت امضاء کننده سفته (متعهد پرداخت وجه سفته )، مازندران
۲-دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع قرارداد یا معامله اصلی که سفته طی آن صادر شده است، تهران
۳-دادگاه عمومی حقوقی محلی که موضوع قرارداد اصلی باید در آنجا انجام شود، البرز

نکته : در صورتیکه به عنوان کارفرما از افراد مجموعه خود سفته می پذیریم بابت ضمانت حسن انجام کار باید در مراقبت و نگهداری از آنها کمال توجه را داشته باشیم.