مجموعه حقوقی هنگامه عسگری برای کسب وکار ، استارتاپ ها و شرکت ها نمونه قرارداد های تنظیمی زیر را انجام می دهد : 

 • قرارداد عاملیت فروش
 • قرارداد مشارکت در راه اندازی گل خانه
 • قرارداد مشارکت مدنی در اخذ اعتبار صادرات از چین
 • قرارداد راه اندازی سرویس خدمات آنلاین در گرجستان
 • قرارداد اخذ اقامت و خدمات پذیرش دانشجو در آلمان
 • تعهد نامه حفظ محرمانگی
 • قرارداد مشارکت در خدمات نرم افزاری
 • قرارداد طراحی و ساخت وب سایت
 • قرارداد ساخت اپلیکیشن تبلیغاتی
 • قرارداد پشتیبانی خدمات وب سایت
 • قرارداد فروش نرم افزار بازی
 • قرارداد پشتیبانی و راهبردی سایت
 • قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزار
 • قرارداد  جعاله گشایش اعت
 • قرارداد ارائه خدمات نرم افزاری
 • قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری
 • قرارداد هم بنیان گذارانقرارداد NDA  عدم افشاء اطلاعات
 • قرارداد رازداری و منع افشاء اطلاعات بین صرافی آنلاین و پرسنل
 • قرارداد سرمایه گذاری استارتاپی
 • قرارداد همکاری
 • قرارداد کار موقت
 • قرارداد حسابداری مالیاتی
 • قرارداد خدمت پاره وقت
 • قرارداد کار آموزی
 • قرارداد کار مشاوره
 • قرارداد کارشناسی ( کارگزار)
 • قرارداد فروش محصولات نرم افزاری
 • بار کالاهای وارداتی