توافقنامه رازداری

توافقنامه رازداری یا قرارداد رازداری از اطلاعات حرفه ای و یا ایده کارآفرینان از ابتدایی ترین قراردادهایی است که ممکن است در مسیر کسب و کار نو یا تشکیل تیم استارتاپی خود با آن روبرو شوید.
قراردادی که به منظور حفظ ارزش اطلاعاتی که توسط مالک یا صاحب ایده در اختیار گیرنده قرار خواهد گرفت و بنابر ملاحظات معامله ای بالقوه، پس از تعیین طرفین با عناوین مالک یا صاحب ایده (کار آفرین) و گیرنده یا متعهد رازداری ، از تاریخ تنظیم و امضاء قرارداد بین طرفین شکل می گیرد و لازم الاجرا می گردد.
در قسمت موضوع توافقات یا قراردادهای رازداری ، لازم است که مشخص گردد این موضوع شامل چه موارد و امثالی می گردد و این موضوع یا ایده و طرح اولیه به چه صورت هایی در اختیار متعهد قرار خواهد گرفت ( کتبی- شفاهی و…) و در آینده به چه شکلی نمود خارجی پیدا خواهد کرد (محصول نهایی-تکنولوژی- نرم افزار- و…) ، این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که تا به صورت هرچه واضح تر ایده ذهنی کار آفرین در ذهن متعهد یا گیرنده ایده ملموس و مانند دیگر قراردادها تعیین گردد.
بعد از تعیین وتشریح موضوع رازداری باید تعهدات و وظایف گیرنده یا متعهد رازداری در دو قسمت مجزا شامل مواردی که شامل تعهد می گردد و مواردی که از دامنه تعهدات راز دار خارج است تعین و درج گردد ، تا از ابهام و اختلاف آتی تا جای ممکن کاسته شود.
و نکته نهایی اینکه بهتر است طول مدت قرارداد رازداری همچون سایر قرارادها تعیین و درج گردد. برای روشن شدن مطالب مطرح شده در ذیل به تنظیم قرارداد راز داری خواهیم پرداخت که توجه به جزییات آن بسیار حایز اهمیت است.

توافقنامه رازداری
در تاریخ …/…/… این توافق نامه فی ما بین آقای /خانم /شرکت ……………….. و به نشانی استان تھران شھر تھران ..…………………………………………………………………………… که به عنوان صاحب ایده ( کار آفرین) نامیده میشود و آقای «/خانم/شرکت ………….
…………………….. با کد ملی …………………….. به نشانی استان تھران شھر تھران………………………………. به عنوان متعهد نامیده میشود، منعقد می گردد.

واژه نامه قرارداد:

( منظور از واژه نامه، باز تعریف و شرح اصطلاحات بکار برده شده در قرارداد است با معنی و مفهوم مورد نظر و توافق طرفین جهت رفع ابهام و تفسیر موارد در مواقع لزوم)
در این قرارداد اصطلاحات زیر دارای این معانی می باشند:

کسب و کار پیشنھادی:

عبارت است از برنامه ریزی، طرح ھا، شرح فعالیتھا، استراتژی ھای بازاریابی و مدیریتی، استراتژی و راھکارھای مدیریت شبکه خدمات دھی مرتبط با موضوع همکاری، نمونه اپلیکیشن موبایل و بسایت مبتنی بر مکان یابی و اجرای آنھا به منظور راه اندازی، مدیریت و فروش خدمات مختلف در خصوص ……………………………… و امثالهم در غالب برنامه های ……..

تعهدات طرفین:

۱. متعھد بدین وسیله و با امضای این قرارداد می پذیرد:
الف) تمامی اطلاعاتی که از جانب کارآفرین به منظور انجام وظایف حرفه ای و تعھدات
موضوع قرارداد ھمکاری مرتبط با کسب و کار پیشنھادی در اختیار وی قرار داده می شود یا به ھر نحو در راستای انجام وظایف خود در جریان آنھا قرار می گیرد اعم از آنکه به صورت کتبی، شفاھی، الکترونیکی یا چندرسانه ای باشد، اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری محسوب شده و نزد متعھد امانت محسوب میشود و ھرگونه افشاء یا ارائه اطلاعات, و یا تکثیر ، کپی برداری و یا نمونه برداری بدون اخذ مجوز کتبی کارآفرین، به منزله خیانت در امانت می باشد. بر این اساس، متعھد میپذیرد:
-اطلاعات محرمانه سری و مختص کار آفرین تلقی گردد.
– از افشای ھرگونه اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری خودداری نماید.
– از اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری به نفع خود یا اشخاص ثالث استفاده ننماید.
– از اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری نسخه برداری ننموده و یا مقدمات نسخه برداری از آن را فراھم نیاورد.

۲- از اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری به نحو مطمئنی نگھداری نموده و اقدامات لازم را جھت جلوگیری از دسترسی، استفاده یا افشای این اطلاعات به عمل آورد.
– اطلاعات محرمانه و اسرار تجاری را به دستور کارآفرین ظرف مدت مقرر( مثلا پس از ۶ ماه )از بین برده یا به کارآفرین بازگرداند.
– علامت تجاری یا نام تجاری مورد استفاده کارآفرین و یا ھر اسم و علامت دیگری که امکان اشتباه با علامت تجاری، علامت خدمات یا
نام تجاری مورد استفاده کارآفرین داشته باشد را استفاده ننموده و اجازه استفاده آن را (به جز کارآفرین حسب مورد) ندھد .
تبصره: تعقیب کیفری ھر گونه تخلف از تعھدات موضوع این ماده، مانع از مطالبه خسارات وارده در مراجع ذیصلاح نمی باشد.
۲. در انجام وظایف محوله در حفظ امنیت اطلاعات دقت و تخصص کافی را بکار ببندد.
-* در صورتیکه در اثر قصور یا تقصیر متعھد، امنیت اطلاعات کارآفرین دچار اختلال شود متعهد، مسئول جبران خسارات وارده خواھد بود .
۳. از اختیار دسترسی به اطلاعات برای مقاصد شخصی و غیرکاری سوء استفاده ننماید.

۴. تعھدات فوق شامل موارد زیر نمی باشد:

الف -اطلاعات عمومی

ب -اطلاعاتی که به موجب قانون، مقررات یا دستور مقامات قضایی ارائه آن ضروری باشد.
ج -ارائه اطلاعات با رضایت قبلی و کتبی کارآفرین.
۲. متعھد تا زمانی که با کارآفرین ھمکاری دارد و به مدت ….(مثلا پنج ) سال از تاریخ خاتمه ھمکاری متعھد به مواردی را رعایت نماید؛ همچون:
۲.۱.۱ . بدون رضایت کتبی کارآفرین بصورت مستقیم یا از طریق اشخاص تحت کنترل خود، به کسب و کار یا تجارتی که با کسب و کار پیشنھادی در رقابت می باشد، مبادرت نورزد.
۲.۱.۲ . بدون رضایت کتبی کارآفرین به استخدام کسب و کار یا تجارتی که با کسب و کار پیشنھادی در رقابت می باشد، در نیامده و ھیچ گونه مشاوره،راھنمایی و خدماتی از این دست به ھر طریق، به کسب و کارھای مزبور ارایه ننماید؛
۲.۱.۳ . دیگران را برای انجام کسب وکار یا خدماتی مشابه کسب و کار پیشنھادی ترغیب یا راھنمایی ننماید؛
۲.۱.۴ . مشتریان و تأمین کنندگان کارآفرین و یا کسب و کار پیشنھادی را برای دست کشیدن از ادامه کار با آن واحد یا تغییر یا محدود نمودن شرایط ادامه فعالیت خود ترغیب ننموده و در این زمینه مداخله نخواھد نمود؛
۲.۱.۷ . عملی که به ضرر شھرت کارآفرین و یا کسب و کار پیشنھادی باشد، یا منافع او باشد را انجام ندهد.
۱. در صورتی که متعھد از تعھدات خود در این قرارداد تخطی نماید، باید به میزان ……….ریال چه به عنوان وجه التزام عدم ایفای تعھد به کارآفرین پرداخت نماید.

*تبدیل، ادغام یا انحلال ھمکاری تاثیری در تعھدات موضوع این قرارداد نخواھد داشت و تعھدات متعھد در قبال کارآفرین به قوت خود باقی است.

۳. هرگونه اختلافات و دعاوی بین طرفین از طریق ارجاع به هیات داوری حل و فصل می گردد. داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف
تجاری ذیربط را نیز مراعات خواھد نمود .

*این قرارداد از تاریخ امضاء معتبر محسوب می گردد

با آرزوی موفقیت روز افزون برای دوستان گرامی