کارگاه کلیدی ترین نکات حقوقی استارتاپ ها

بخش هایی از کارگاه قوانین حقوقی کسب و کار های نو (استارتاپ ها)

استارتاپ ها مدلی از کسب و کارهای نوآورانه هستند که نه در قالب شرکت های تجاری بلکه در قالب تیم ها و گروه های استارتاپی طرح ها و ایده های خود را اجرا می کنند و ما در راستای آگاه نمودن این استارتاپ ها به بررسی قوانین و موضوعات حقوقی مرتبط با آن ها می پردازیم.