تاریخ شروع

8:00 ق.ظ

چهارشنبه - 1401/11/05

تاریخ پایان

5:00 ب.ظ

جمعه - 1401/11/07

آدرس

Birmingham, UK

تاریخ 5 بهمن ماه 1401