تاریخ شروع

8:00 ق.ظ

جمعه - 1401/10/23

تاریخ پایان

5:00 ب.ظ

یکشنبه - 1401/10/25

آدرس

Birmingham, UK

ورکشاپ نهم به تاریخ 23 دی ماه 1401