05 بهمن
23 دی
07 اردیبهشت
14 اردیبهشت
21 اردیبهشت
30 اردیبهشت
5:00 ب.ظ - 9:00 ق.ظ تهران

ورکشاپ تمرینی قرارداد نویسی