تاریخ شروع

5:00 ب.ظ

جمعه - 1401/02/30

تاریخ پایان

9:00 ق.ظ

جمعه - 1401/02/30

آدرس

تهران