تاریخ شروع

9:00 ق.ظ

جمعه - 1400/11/08

تاریخ پایان

5:00 ب.ظ

جمعه - 1400/11/08

آدرس

Birmingham, UK