تاریخ شروع

6:00 ب.ظ

چهارشنبه - 1401/02/07

تاریخ پایان

5:00 ب.ظ

چهارشنبه - 1401/02/07

آدرس

ایسمینار